擬古九首拼音

jiǔshǒu--táoyuānmíng

róngróngchuāngxiàlán,,tángqiánliǔ。.
chūjūnbiéshí,,wèihángdāngjiǔ。.
chūménwàn,,zhōngdàoféngjiāyǒu。.
wèiyánxīnxiāngzuì,,zàijiēbēijiǔ。.
lánliǔshuāi,,suìlìngyán。.
duōxièzhūshàonián,,xiāngzhīzhōnghòu。.
qīngrénmìng,,yǒu??
jiāyánjià,,dāngwǎngzhìzhōng。.
wènjūnjīnxíng??fēishāngfēiróng。.
wényǒutiántài,,jiéwèishìxióng。.
rénjiǔ,,xiāngfēng。.
shēngyǒugāoshìmíng,,méichuánqióng。.
xuékuángchízi,,zhízàibǎiniánzhōng。.
zhòngchūngòushí,,shǐléidōng。.
zhòngzhéqiánhài,,cǎozònghéngshū。.
piānpiānxīnláiyàn,,shuāngshuāng。.
xiāncháoshàngzài,,xiāngjiāngháijiù。.
cóngfēnbiélái,,méntínghuāng;;
xīnfěishí,,jūnqíngdìng??
tiáotiáobǎichǐlóu,,fēnmíngwànghuāng,,
zuòguīyúnzhái,,cháowèifēiniǎotáng。.
shān滿mǎnzhōng,,píngyuánmángmáng。.
shígōngmíngshì,,kāngkǎizhēngchǎng。.
dànbǎisuìhòu,,xiāngháiběimáng。.
sōngbǎiwéirén,,gāofénáng。.
tuízhǔ,,yóuhúnzàifāng!!
rónghuáchéngguì,,liánshāng。.
dōngfāngyǒushì,,bèichángwán;;
sānxúnjiǔshí,,shíniánzheguān。.
xīnqín,,chángyǒuhǎoróngyán。.
guānrén,,chényuèguān。.
qīngsōngjiāshēng,,báiyún宿yánduān。.
zhīlái,,qínwèidàn。.
shàngxiánjīngbié,,xiàxiáncāoluán。.
yuànliújiùjūnzhù,,cónglìngzhìsuìhán。.
cāngcāngzhōngshù,,dōngxiàcháng;;
niánniánjiànshuāngxuě,,shuíwèizhīshí。.
yànwénshìshàng,,jiéyǒudàolín。.
xiàduōtánshì,,zhǐjué。.
zhuāngshùyǒu,,jiārén。.
xíngxíngtíngchūmén,,háizuògèng。.
yuàndàocháng,,dànwèirén。.
wàn,,yǒngwèishìxiàochī。.
huáinándào,,wèijūnzuòshī。.
tiānyún,,chūnfēngshànwēi。.
jiārénměiqīng,,shǔhānqiě。.
jìngchángtàn,,chígǎnrénduō。.
jiǎojiǎoyúnjiānyuè,,zhuózhuózhōnghuá。.
shíhǎo,,jiǔdāng。.
shǎoshízhuàngqiě,,jiànxíngyóu。.
shuíyánxíngyóujìn??zhāngzhìyōuzhōu。.
shíshǒuyángwēi,,yǐnshuǐliú。.
jiànxiāngzhīrén,,wéijiànshíqiū。.
biānliǎnggāofén,,zhuāngzhōu。.
shìnánzài,,xíngqiú!!
zhǒngsāngchángjiāngbiān,,sānniánwàngdāngcǎi。.
zhītiáoshǐmào,,zhíshāngǎi。.
cuīshé,,gēnzhūcānghǎi。.
chūncánshí,,hánshuídài!!
běnzhígāoyuán,,jīnhuǐ。.

擬古九首拼音版,擬古九首注音版,出自陶淵明的作品

版權聲明:本文內容由網友上傳(或整理自網絡),原作者已無法考證,版權歸原作者所有。古詩詞曲網免費發布僅供學習參考,其觀點不代表本站立場。

轉載請注明:原文鏈接 | http://www.jdyanglao.com/shiwen/pinyin-71021.html

TOP
奇米网首页图片